خدایی که در این نزدیکی ست ...

من خدا را در قمقمه آب یافته ام ، 

در عطر پیچ امین الدوله ، 

در خلوص برخی کتاب ها و حتی نزد بی دینان .

اما تقریباً هیچ گاه وی را نزد آنانی که کارشان سخن گفتن از اوست ، نیافته ام .


/ 0 نظر / 6 بازدید