مرداب

هیشکی نمیدونه،چه داغونه دلم بی اون،تو این خونه 


هیشکی نمیدونه،یه دیوونه شدم،حالم پریشونه 


چند روزه بیتابم،نمیخوابم،مثل مرده تو مردابم 


بی اون یه مجنونم،که دیوونم،دیگه حتی نمیخونم 


دلمو چه آسون شکسته،هی میگه به من دل نبسته 


دل من یه گوشه نشسته،دیگه نمیتونه بسه 


منو اون ارزون فروخته،به یکی چشماشو دوخته 


دل من بدجوری سوخته،اون منو ارزون فروخته.

/ 0 نظر / 6 بازدید