ای عاشقان...

ای عاشقان ای عاشقان آنکس که بیند روی او - شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او
معشوق را جویان شود دکان او ویران شود - بر رو و سر پویان شود چون آب اندر جوی او
شاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین او - شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او
این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من - صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او
شاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین او - شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او
این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من - صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او

/ 0 نظر / 9 بازدید