هنـوز هم...

هنـوز هم دلَم تنگ می شـود
برای ِ تو
برای ِبودن هایـَـت که دیگـر نیسـت !
برای ِآغوشـَت که بی مِنـَت برای ِ من باز بــود ...
برای ِاحساسَت و دوســت داشتن هایت !
و برای ِخـودم
که وقتــی نیستــی
عجیـب خود را گـُم می کنـم
ایـــن دلتنگـی ها همـه اش تقصیـر توسـت !
بدجـ ـوری دیـوانه و عاشـقـ ـَم کردی ...

/ 2 نظر / 7 بازدید
ساحل

´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´آپ کردم ´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´ بدو بیا ´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´راستی نظر یادت نره هااااااا´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´

ساحل

´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´آپ کردم ´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´ بدو بیا ´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´راستی نظر یادت نره هااااااا´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´