خــــــدایا...

خــــــدایا , خـــطا از مــن است , مـــیدانم

از من که ســـالهاست گـــفته ام " ایـــاک نـــعبد "

اما به دیـــگران دل ســـپرده ام

ازمن که سالـــهاست گفـــته ام "ایـــاک نـــستعین "

امـــا به دیـــگران تکـــیه کرده ام ...

امـــا تـــو رهــــــــــــایــــــم نکـــن ... !!

 

/ 0 نظر / 10 بازدید